Search form

Jama Aburr-ji 8:18

18Rrapa gun-narda waypa Jayman an-gata mu-ngoyurra an-buburda a-ni nipiya gu-nana barlmarrk, minypa Jesus bijirri-yika abirri-mujama murna abirri-jirra abirri-guyinda burrbi-rrimarra rrapa Mern An-mawunga abu-menga, lika nipa Jayman a-garlmuna, a-wena butula Birta rrapa Jon, jimarna rrupiya barra bijirri-wu rrapa bitipa abirri-wu barra gu-gata ngacha ganyjarr.