Search form

Jama Aburr-ji 8:2

2Wurra nipa Dipan gata a-yu, aburr-werranga aburr-gata minypa Wangarr gun-nika burr-guya gubu-borrwurra nula aburr-workiyana, birripa aburr-garlmuna, aburr-bona, abu-menga, abu-ganyja, abu-jurnumbuna rrapa minypa burr-guya aburr-rruwuja nula.