Search form

Jama Aburr-ji 8:20

20Wurra nipa Birta a-wena nula, “A-lay, nginyipa rrapa mun-nginyipa rrupiya nyirri-boy barra gu-bol ngardawa gun-gata ny-borrwurra, jimarna burr-rrupiya ny-ma barra ganyjarr nipa wupa an-murna Wangarr arr-wucha.