Search form

Jama Aburr-ji 8:22

22Wurra ngukurdanyjiya rrapa gun-narda n-dimarra gun-nerra bawa. Wenggana Bunggawa an-gatiya Jesus; nipa waygaji baywarra gu-nega barra nggula gun-gata nginyipa ny-borrwurra.