Search form

Jama Aburr-ji 8:23

23Wurra ngaypa ngu-nana nggula an-gugaliya mu-werrmbarra nyi-nacha ny-yorkiya minypa gun-narda gun-nerra gala ny-yinmiya ny-bawa, wurra burr-guya biy-balkaja, ngarla.”