Search form

Jama Aburr-ji 8:24

24Birta a-yinagata a-wena nula Jayman. Wurra nipa Jayman a-yinagata butula Birta rrapa Jon, “A-lay, an-gata Bunggawa birri-wenggana apula gala barra gu-yirda gun-nerra gu-ni apula minypa ana-gotipa nyirri-wena.”