Search form

Jama Aburr-ji 8:25

25Ganapiya gun-narda. Wurra Birta rrapa Jon abirri-ngurrjinga burrwa Jesus Christ minypa bitipa abirri-nana rrapa marn․gi abirri-ni nula gun-nigipa janguny, gu-gurda ngacha. Lika abirri-garlmuna Jirúchalam abirri-ngoyurra. Wurra gojilapa abirri-bamuna, gun-molamola janguny gubirri-ngurrjinga burrwa abirri-bona gun-jaranga rrawa gun-gata Jimériya, lika abirri-jekarra Jirúchalam.