Search form

Jama Aburr-ji 8:26

Bilip Rrapa An-gata Yitiyópiya (Ethiopia) An-guyinda

26Gu-gata wenga Wangarr an-nika waykin an-guyinda an-mujaruk a-wena nula Bilip, “Garlma, a-lay. Boy jalachang ny-nyoyurra. Minypa jarlakarr ny-ja barra gu-werrapa gu-yurra gu-boya, Jirúchalam wenga aburr-boya aburr-workiya rrawa Gaja (Gaza).”