Search form

Jama Aburr-ji 8:27

27Gun-narda nipa an-mujaruk a-wena, lika nipa Bilip a-garlmuna, a-bona yi-gata. Rrapa an-nerranga an-gugaliya rrapa a-bamuna gun-ngardapiya jarlakarr, nipa an-gata Yitiyópiya (Ethiopia) an-guyinda an-yawarriny a-rrigirrgarra a-workiyana. Nipa jawina a-ni achila jin-gata bunggawa jinyu-ni gun-gata rrawa Yitiyópiya, nipa jin-gata jin-nelangga Gandáchi (Candace). Minypa nipa an-gata an-gugaliya rrupiya jaga a-ganana achila a-workiyana, wurra ana-bona Jirúchalam gata minypa a-marrngoypiyana nula Wangarr,