Search form

Jama Aburr-ji 8:28

28lika a-garlmuna, ay-bamuna rrawa. Nipa a-ni a-bona ana-gata minypa jin-nigipa yarraman a-rurrgakaja. A-ni a-jarl, jurra mu-nana a-ni janguny Aycháya (Isaiah) nipa Wangarr an-nika an-mujaruk a-wukurrjinga gun-guwarr.