Search form

Jama Aburr-ji 8:29

29Rrapa Mern An-mawunga a-wena nula Bilip, “A-lay, yi-gata boy, an-gugaliya an-gata minypa ji-yarraman a-rurrgakaja jiny-bamburda nginyipa yi-gurrepa negiya nula.”