Search form

Jama Aburr-ji 8:30

30Lika Bilip a-yurtchingapa yi-gurrepa a-bena, lika a-galiyana nula an-gugaliya a-wena a-ni wupa, minypa mu-jurra gu-nana a-ni janguny gun-gata Aycháya a-wukurrjinga wola. Lika Bilip ana-nyala a-wengganana, “A-lay, gun-narda nyi-nacha nyi-nirra janguny meyali nyi-nana, ya?”