Search form

Jama Aburr-ji 8:32

32Gun-gata janguny gu-nana a-ni Yitiyópiya an-guyinda gun-guna:

“An-gata an-gugaliya nipa minypa an-maywapa ranginy an-delipa jip,

minypa wolawola abu-ganyja aburr-workiya

rrapa abu-burnda aburr-workiya,

wurra gala a-wengga a-workiya.

Minypa an-delipa jip gala a-wengga a-workiya,

mula a-jirra abu-gorndanga aburr-workiya;

rrapa an-gata an-gugaliya nipa a-yinagatiya,

gala a-weyarna.