Search form

Jama Aburr-ji 8:34

34Gun-narda janguny nipa an-gata Yitiyópiya an-guyinda gu-nana a-ni. Lika a-wengganana Bilip, “A-lay, an-guna an-mujaruk a-ngurrjiyana nipiya wurra waygaji an-nerranga, ya?”