Search form

Jama Aburr-ji 8:36-37

36-37Abirri-bamuna, bugula guburri-barripuna. Lika an-gata Yitiyópiya an-guyinda a-wena nula Bilip, “A-lay, gun-guna bugula ay-barripuna. Yama bama nguna-gurraga, ya?” 38Lika gu-gata wenga a-wena nula an-nigipa an-mujama jin-gata yarraman barra jinyu-dericha. Lika Bilip rrapa an-gata Yitiyópiya an-guyinda abirri-bupiyana gu-bugula. Lika nipa Bilip ana-nyala bama a-gurragaja an-gata an-gugaliya.