Search form

Jama Aburr-ji 8:4

Jimériya (Samaria) Aburr-ni Janguny Aburr-galiyana Jesus Nula

4Wurra Jesus burr-yika aburr-werranga aburr-gata minypa mun-ganday mbi-buna, birripa ay-yinda aburr-bona ngardapa ngardapa Jesus nula janguny gubu-ngurrjinga aburr-workiyana.