Search form

Jama Aburr-ji 8:40

40Wurra Bilip nipa jarra a-bena rrawa gun-gata Aychot (Ashdod). Lika ay-bamuna, gun-jaranga rrawa gu-ngurrjinga burrwa a-bona Jesus gun-nika gun-molamola janguny nuwurra gata a-bena Jecharíya (Caesarea).