Search form

Jama Aburr-ji 8:6

6Rrapa wurra gama gorlk birripa minypa gu-ngardapa aburr-negiyana, bama aburr-balcha nula Bilip gun-nigipa janguny, ngardawa minypa aburr-galiyana nula gun-molamola a-wena rrapa minypa abi-nana burr-barlmarrk jama a-ji,