Search form

Jama Aburr-ji 8:9

Jayman (Simon) An-gata An-buburda

9Wurra an-nerranga an-gugaliya gata a-ni Jimériya (Samaria) rrawa, nipa an-nelangga Jayman (Simon). Gipa mu-ngoyurra nipa an-buburda a-ni rrapa minypa wurra gama gorlk gochila aburr-barrjinga nula aburr-workiyana nipa jama a-ji. Nipa minypa a-ngurrjiyana a-workiyana jimarna wana an-bapala,