Search form

Jama Aburr-ji 9:1

Jol (Saul) A-ngukurdanyjiyana Rrapa Marr A-balcha Nula Jesus

(Jama Aburr-ji 22:6-16; 26:12-18)

1Rrapa an-gata Jol (Saul), nipa mu-nguy an-bachirra a-ni burrwa Jesus burr-yika jawina; jal a-ni barra burr-wuleba. Lika a-bona nula junggay wana an-babalapa