Search form

Jama Aburr-ji 9:10

10Rrapa gun-gata rrawa Daméchkach an-ngardapa an-gugaliya a-ni Jesus an-nika jawina an-gata an-nelangga Ananáyach (Ananias). Nipa minypa a-ganana a-ni, a-nana nipa Jesus ana-nyala a-gonyjinga nula rrapa an-nelangga a-menga, a-yinanga nula, “Ananáyach, a-lay!”

Lika nipa a-yinanga, “Ng-guna, a-lay, Bunggawa.”