Search form

Jama Aburr-ji 9:11

11Lika nipa Jesus a-wena nula, “Garlma, boy gun-gata jarlakarr gun-nelangga Jechinuwa. Lika gun-gata Jurrach (Judas) gun-nika rrawa burr-wenggana an-an․gaya a-nirra Dartchach (Tarsus) an-guyinda an-nelangga Jol. Ngardawa nipa an-gatiya nguna-wengganacha a-nirra.