Search form

Jama Aburr-ji 9:12

12Gipa borrich gu-nana minypa an-gugaliya an-nelangga Ananáyach a-bengga barra nula, murna a-jirra ana-guyinda a-rrima barra mun-barra mun-molamola a-gana.”