Search form

Jama Aburr-ji 9:18

18A-yinagata a-wena nula Ananáyach ana-nyala, warrika nipa Jol mipila a-jirra ana-guyinda gun-nerra gun-guyinda minypa gurdijarra an-maliyarra, gu-gata ngacha a-bawunapa gu-bungguna, lika a-ganana. Lika a-garlmuna rrapa nipa Ananáyach ana-nyala bama a-gurragaja.