Search form

Jama Aburr-ji 9:19

19Rrapa nuwurra waypa balaja m-barra, lika Jol wanngu a-ni warrpam. Lika gu-yinmiyapa ngorrngurra nipa gata a-ni Daméchkach, rrapa Jesus burr-yika jawina aburr-gata birripa abu-malapuna aburr-ni.