Search form

Jama Aburr-ji 9:2

2rrapa a-wengganana jurra mun-guyinda a-wukurrja barra nula barra waya nipa Jol a-boy gun-gata rrawa Daméchkach (Damascus) rrapa bala gun-guyinda Ju yerrcha gun-burriya marn․gi aburr-negiya aburr-workiya nipa barra a-barrnguma, a-bengga burrwa. Rrapa gata wupa minyja burr-barripa Jesus burr-yika jawina, lika gun-mola gu-ni barra nula Jol nipa bin-dima barra rrapa burr-ga barra gurda Jirúchalam (Jerusalem) burr-wurra rrapa burr-gama. Mu-gurda ngacha jurra nipa Jol a-wengganana an-gata junggay wana an-babalapa.