Search form

Jama Aburr-ji 9:20

Jol Gu-ngurrjinga Jesus Gun-nika Janguny Gata Daméchkach (Damascus)

20Rrapa nipa Jol jechinuwa a-bona a-workiyana, gu-bala gu-guyinda a-bena burrwa a-workiyana Ju yerrcha gun-burriya gun-gata minypa marn․gi aburr-negiya aburr-workiya. Lika gatiya wupa a-wena burrwa a-workiyana minypa Jesus nipiya an-gata Wangarr an-nika An-walkurpa.