Search form

Jama Aburr-ji 9:21

21Rrapa gun-narda aburr-galiyana nula, birripa aburr-jaranga gochila aburr-barrjinga. Minypa aburr-wengganachichiyana aburr-ni, aburr-yinanga, “A-lay, nipiya an-guna gata Jirúchalam burr-burnda a-workiya, ya, minypa aburr-gata marr aburr-balcharra nula Jesus? Wurra ana-boya gun-guna rrawa, ngayburrpa bama nguburr-yinaga jimarn jarra a-yirda jama a-ji gun-maywapa, minypa wurra rrapa gama bin-dima, yi-gata Jirúchalam burr-ga, burr-barnja burrwa aburr-gata wana junggay yerrcha.”