Search form

Jama Aburr-ji 9:22

22Aburr-yinagata aburr-wena, aburr-wengganachichiyana aburr-ni. Wurra nipa Jol burr-barlmarrk a-wena burrwa a-ni, gun-narda wana gu-ni gu-bamuna ganyjarr. Minypa yarlanga gu-negarra burrwa a-workiyana Jesus an-nardiya nipa Wangarr a-menga arrburrwa Wanngu An-gunega. Lika Ju yerrcha aburr-gata Daméchkach aburr-ni, birripa aburr-jurnjinga.