Search form

Jama Aburr-ji 9:25

25Wurra gun-gata ana-munya gu-ni, Jol burr-yika jawina abu-menga, gu-burlupurr abu-barnjinga wana gun-babalapa, lika yarlanga abu-barnjinga gu-jonama, lika a-bona. Rrapa aburr-gata ngana gu-jirra marr gubu-ganyja nula gala abi-rrimangarna rraka abu-burndarna, wurra gun-nyagara.