Search form

Jama Aburr-ji 9:3

3Ganapiya, lika mun-narda Jol mu-menga jurra, lika mu-ganyja a-bona. A-bamuna, yi-gurrepa a-bena a-bona Daméchkach, lika gatiya gugu gun-gujayanaya gu-bena nula waykin wenga minypa gun-maywapa a-mirlchinga a-workiya.