Search form

Jama Aburr-ji 9:30

30Rrapa Jesus burr-yika jawina gun-narda waypa aburr-galiyana, lika Jol abu-menga, abu-ganyja aburr-bona Jecharíya (Caesarea), lika abi-jerrmarra, a-bona gu-yigipa gu-rrawa Dartchach (Tarsus).