Search form

Jama Aburr-ji 9:33

33Rrapa gata a-nana an-ngardapa an-gugaliya an-nyarlkuch a-yu, nipa an-nelangga Yiníyach (Aeneas). Minypa nipa an-gata gala a-yinmiyarna a-rrigirrgngarna a-workiyarna, wurra a-yupa a-workiyana jemberr gun-jaranga minypa 8.