Search form

Jama Aburr-ji 9:34

34Lika nipa Birta ana-nyala a-wena nula, “Yiníyach, a-lay, Jesus Christ wanngu biy-nenga a-nirra. Garlma. Garrung ma, bicha.” Birta a-yinagata a-wena nula, warrika a-garlmuna.