Search form

Jama Aburr-ji 9:35

35Rrapa aburr-gata aburr-jaranga gun-gata rrawa Lida rrapa Jeran (Sharon) aburr-ni, birripa abi-nana a-molamiyana, lika aburr-ngukurdanyjiyana rrapa marr aburr-balcha nula Jesus.