Search form

Jama Aburr-ji 9:39

39Lika nipa a-garlmuna, aburr-bona wugupa. Lika aburr-bena, lika abu-ganyja aburr-warrchinga gu-bala wupa. Gatiya lika miliyak yerrcha aburr-gata minypa aburr-rruwujana achila aburr-ni, birripa aburr-ji aburr-gomarriyana nula nipa Birta gojilapa a-ji, rrapa minypa abu-gurdagurdarrana mirikal mun-guyinda nipa Dorkach mu-jarlapuna burrwa jiny-yorkiyana.