Search form

Jama Aburr-ji 9:4

4Lika Jol a-bungguna gu-jel rrapa a-galiyana a-yu an-gata manyjirda a-jirra a-wena nula, a-yinanga nula, “Jol, Jol, a-lay, wurriya nguna-burnda ny-yorkiya?”