Search form

Jama Aburr-ji 9:42

42Rrapa aburr-jaranga gata Jopa aburr-ni gun-narda aburr-galiyana, lika aburr-ngukurdanyjiyana rrapa marr aburr-balcha nula Jesus.