Search form

Jama Aburr-ji 9:43

43Lika Birta gu-yinmiyapa ngorrngurra gata a-ni Jopa ana-werranga ana-murna an-gata an-nelangga Jayman (Simon). Nipa Jayman an-gata jama a-ji a-workiyana jin-maliyarra bulugi.