Search form

Jama Aburr-ji 9:7

7Rrapa aburr-gata Jol burr-ganyja gurda aburr-yigipa jawina yerrcha, birripa aburr-derichinga, aburr-jurnjinga, minypa aburr-galiyana wengga, wurra gala abi-nacharna ana-nga a-wena.