Search form

Jama Aburr-ji 9:8

8Ganapiya, lika nipa Jol a-garlmuna, jimarna a-ganajarna, wurra gun-nyagara; wurra gapula a-ni. Lika birripa aburr-yigipa jawina mernda a-jirra abi-rrimarra, abu-ganyja rrawa Daméchkach.