Search form

Jon 1:10

10Nipa an-gujayanaya a-ninya gu-guna gu-rrawa nipiya ana-nyala gu-jarlapuna, wurra gala an-gugaliya an-guyinda abirriny-malawujarna.