Search form

Jon 1:13

13Aburr-walkurpa aburr-ni nula, wurra gun-gata ngika minypa yokuyoka a-bambunggiya a-workiya, rrapa ngika minypa wurra jal a-nirra achila a-workiya jin-nigipa gama, rrapa ngika minypa wurra jal a-nirra an-walkurpa a-ma barra; gun-narda ngika. Wurra jarra aburr-walkurpa aburr-ni nula Wangarr ngardawa nipiya nyanma Wangarr.