Search form

Jon 1:18

18Wangarr an-gata nipa gala ana-nga a-nacharna a-workiyarna; wurra jarra an-gata an-nigipa An-walkurpa an-ngardapiya an-gata Nyanyapa arrku abirri-nirra abirri-workiya, nipa arr-gurdagurdarrana Wangarr.