Search form

Jon 1:23

23Lika Jon a-ngurrjiyana burrwa minypa janguny gun-gata wola gun-guwarr Aycháya (Isaiah) a-wena, an-gata Wangarr an-nika an-mujaruk. Minypa nipa Jon a-yinagata,

“Ngaypa gu-werrapa ngu-jabarrchinga minypa gun-guna:

‘A-lay, nipa Bunggawa ana-boya!

Jarlakarr jechinuwa bubi-nega nula.’ ”