Search form

Jon 1:25

25“Minyja nginyipa Christ ngika, rrapa nginyipa Yiláyja ngika, rrapa an-gata rrapa Mojich a-ngurrjinga An-mujaruk ny-jurda nginyipa ngika, lika ana-nga a-wena nggula nginyipa bama burr-gurragaja ny-boya?”