Search form

Jon 1:26

26Nipa Jon a-yinanga burrwa, “Ngaypa bama nguburr-gurragaja ngu-workiya wurra gama gorlk minypa gu-bugula gu-guyinda, wurra an-nerranga an-nardiya wugupa ana-gorrburrwa nyiburr-jinyjarra, ana-goyburrpa gala marn․gi nula.