Search form

Jon 1:29

Wangarr An-nika Minypa Jip (Sheep) An-delipa

29Gun-narda waypa guna-gepana, Jon a-nana Jesus ana-bamuna, rrapa minypa Jon a-wena burrwa, “A-lay, bubi-na, an-gata ana-bamburda Wangarr ana-jerrmarra an-nigipa minypa an-maywapa an-delipa jip (sheep), minypa mari a-rorrcha barra arrburrwa wurra gama gorlk.