Search form

Jon 1:36

36Rrapa Jon a-nana Jesus a-bamburda, lika a-yinanga butula, “A-lay, birri-na, an-gata ay-bamburda Wangarr ana-jerrmarra an-nigipa minypa an-maywapa an-delipa jip, minypa mari a-rorrcha barra arrburrwa wurra gama gorlk.”