Search form

Jon 1:39

39Lika nipa a-yinagata butula, “Guwa, nyirri-na barra.” Lika aburr-bona, balngga rrawa gubirri-nana nula, lika gatiya aburr-ni nipa a-yu a-ji.